Chức năng nhiệm vụ

+ Lập dự trù, kế hoạch mua sắm, thay thế, sửa chữa, thanh lý tài sản, thiết
bị y tế, vật tư tiêu hao y tế trong bệnh viện.
+ Tổ chức đấu thầu, mua sắm, sửa chữa thanh lý tài sản, thiết bị y tế, vật tư
tiêu hao y tế theo quy định chung của Nhà nước.
+ Lập hồ sơ, lý lịch cho tất cả các loại máy móc, thiết bị y tees tại các khoa
phòng trong bệnh viện.
+ Lập kế hoạch định kỳ bảo hành, bảo dưỡng, bảo quản các loại máy móc,
thiết bị y tế, an toàn bức xạ.
+ Định kỳ báo cáo tình hình quản lý và sử dụng VTTH y tế