Giới thiệu

– Thành lập: Tháng 3/2003
– Tổng số nhân viên: 23
+ Kỹ sư, DSĐH: 8
+ KTV, KTVCĐ: 14
+ CN: 1

* Trưởng phòng các thời kỳ:
ThS. KS. Nguyễn Chí Thành